Ketabdade
کتاب‌داده یک بانک اطلاعات کتاب و یکی از دو بخش اصلی کتاب هاب است. این بانک داده شامل اطلاعات مربوط به کتاب‌ها و همچنین نظرات کاربران در مورد آنهاست. اطلاعات موجود در کتاب‌داده توسط کاربران و علاقه‌مندان به کتاب توسعه داده می‌شود.
پیشنهاد تصادفی
در جست‌و‌جوی صبح در جاده‌های مه‌آلود، پنجاه داستان غیرمتعارف
تورج رهنما
نویسنده در این مجموعه کوشیده است تا قصه‌های عامیانه را با پاره‌اي از عناصر به ظاهر ناهمگون را با هم ...
آخرین نقد/نظرها